PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online de la Vegueria Penedès

Protocols i recomanacions per a prevenir el coronavirus a les empreses

A causa de l'extensió del coronavirus, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de Relacions Laborals consideren necessari una sèrie de mesures. Entre aquestes, proveir d’informació laboral a les empreses i a les persones treballadores, recomanar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.

També proposar actuacions possibles en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal de que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al sí de les empreses ; traslladar algunes consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

A LES EMPRESES

L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui. Els instruments més adients per a la previsió de les mesures preventives són l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva, que s’hauran d’actualitzar amb els criteris aquí establerts, per la concreció, a cada centre de treball de les mesures a prendre en funció del sector i dels llocs de treball. Els serveis de prevenció han de tenir un paper d’assessorament rellevant i específic en el disseny i l’execució de les mesures que s’especifiquen a continuació. Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici dels temes que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de participació i representació legals.
S’haurà de preveure a la revisió de l’avaluació de riscos les mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles, persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals conegudes.

Mesures ambientals
• Netegeu sovint les superfícies amb els productes habituals. Elimineu, en la mesura que sigui possible, els objectes que siguin difícils de netejar.
• Cal facilitar mitjans pel rentat freqüent de mans amb aigua i sabó.
• Proporcioneu, a totes les ubicacions de l’empresa, els subministraments suficients i assequibles per la higiene personal (per exemple, productes per a la higiene de les mans, tovalloletes o mocadors de paper d’un sol ús per eixugar-se les mans i recipients per llençar-los amb tapa i pedal quan sigui possible).
• Es recomana disposar d’un nombre suficient de dispensadors amb solucions hidroalcohòliques atenent les característiques dels espais i de la seva ocupació i
garantir-ne el reompliment.
• Es recomana la ventilació adequada dels espais i dels llocs de treball, si és possible, de manera natural (obrint les finestres). I sempre d’acord amb la normativa establerta:
o Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
o Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE)

Mesures organitzatives generals
Promoveu mesures per a la higiene respiratòria i la tos, així com el rentat freqüent de les mans. Entre altres, tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida. Informeu-ne a les persones treballadores i establiu mecanismes de comunicació permanent:
• Baseu les vostres actuacions en informació contrastada.
• Desenvolupeu i distribuïu material informatiu, així com les estratègies de resposta i protecció personal.
• Assegureu-vos que les comunicacions arriben de forma entenedora a totes les persones treballadores.
• Desenvolupeu els mitjans per a la comunicació (per exemple, línies d’accés directe, webs especialitzats, sistemes de missatgeria instantània o canals de
distribució) de les accions que cal dur a terme entre les persones treballadores i la cadena de relacions i subministraments de l’empresa.
• Establiu la coordinació comunicativa necessària amb les empreses externes contractades i afectades per activitats relacionades amb les vostres actuacions
(per exemple, la neteja, el manteniment, la seguretat, etc.).
Valoreu l’ajornament de viatges laborals tot seguint les recomanacions indicades per les autoritats sanitàries que trobareu a http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_AZ/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/comunicat-exteriors-recomanacionstransit-internacional-persones.pdf
Es recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible, o pactes específics segons la casuística productiva de l’empresa acordats amb la representació unitària o sindical de les persones treballadores.
En cas de ser necessàries mesures organitzatives de prevenció de contagi tingueu en compte la prevenció de l’estigma i la confidencialitat.
Cal recordar la necessària confidencialitat de les dades mèdiques i diagnostiques, la confirmació mitjançant un informe mèdic d’un cas de coronavirus negatiu no permet en cap cas fer públiques altres dades mèdiques. 
En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.


A LES PERSONES TREBALLADORES
Mesures individuals
• Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.
• Cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
• És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se freqüentment les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques,
especialment després del contacte directe amb persones. 

• Es recomana evitar el contacte estret i mantenir distanciació social amb persones
que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
• Us de mascaretes:
o Només es recomana l’ús de mascareta de protecció individual, o equip individual auto filtrant, en aquells casos que per sector d’activitat o per exposició directa s’hagi prescrit.
o Només es recomana portar mascareta quirúrgica, és a dir, aquelles que eviten el contagi sobre l’entorn, a les persones malaltes o sospitoses de ser-ho.
o No es recomana l’ús de mascareta a la resta de persones treballadores que no el tinguin prescrit.
Mesures especials per a aquelles persones treballadores que presten serveis a entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial.
Algunes persones que presten serveis d’atenció a entorns d’assistènciamedicosanitària, sociosanitària, i residencial (tals com serveis residencials assistits de gent gran, discapacitat i salut mental), tenen un risc superior al de la població general.
El concepte de persona treballadora que presta serveis a entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial correspon a tota activitat que implica que la persona hagi de dur a terme una intervenció directa o indirecta a un pacient que ha estat diagnosticat d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 o que és sospitós de ser-ho i, en aquest sentit, inclou tant el personal sanitari com el personal no sanitari (d’atenció, personal de neteja, manteniment, etc).
En aquest sentit, aquelles empreses que presten serveis en aquests àmbits d’activitat han de tenir permanentment actualitzada la informació a efectes de coordinació de l’activitat preventiva.
Les recomanacions sobre les mesures de protecció de la salut d’aquests treballadors i treballadores amb risc derivat de la seva activitat laboral les trobareu en el procediment d’actuació davant de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Agència de Salut Pública de Catalunya).
En el cas del personal sanitari es recomana que els equips de protecció individual respiratòria siguin mascaretes autofiltrants de molt alta protecció, tal com es descriu en els documents següents:
Equips de protecció individual (EPI) respiratòria per protegir el personal treballador contra l’exposició a agents biològics per via respiratòria
Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris.

0
0
0
s2smodern