PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online del Penedès i el Garraf

 

PENEDÈS ECONÒMIC

El diari econòmic online del Penedès i el Garraf

La Diputació de Barcelona avançarà 600 milions d’euros als ajuntaments de la província durant el 2021 per garantir la seva liquiditat


L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona anticiparà previsiblement 600 milions d’euros als ajuntaments de la província per garantir la seva liquiditat durant aquest any 2021. El sistema ordinari de bestretes permet als municipis que tenen delegada a l’ORGT la gestió i cobrament dels tributs de l’IBI i l’IAE afrontar en millors condicions i des de principi d'any el pagament de les despeses corrents sense haver d'esperar que finalitzi la recaptació de seus impostos.

Això és encara més rellevant per les circumstàncies que estem vivint a causa de la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19, ja que permet als consistoris seguir fent front a les despeses que la situació està generant i prestar de forma eficient els serveis que necessita la ciutadania.

De l’import de 600 milions d’euros de les bestretes previstes per al 2021, ja s’han concedit enguany 105.972.209 milions d’euros, corresponents a les bestretes de gener i febrer, a 227 ajuntaments.

L’any 2020, l’import de les bestretes concedides als ajuntaments va ascendir a 575 milions d’euros, mentre que els anys anteriors va ser de 552 MEUR el 2019, 555 MEUR el 2018, 549 MEUR el 2017, i 544 MEUR el 2016.

El sistema de bestretes

Les bestretes es calculen en funció del volum de recaptació de l'IBI i de l'IAE de cada ajuntament, prenent com a base la de l’exercici anterior, i establint un màxim del 75% d’aquesta quantia.

L’import resultant, dividit en 11 mensualitats, s’abona mensualment a cada un dels ajuntaments acollits a aquest règim, de gener a novembre, mentre que al desembre s’efectua la liquidació de la diferència entre l'import recuperat i l'import total de les bestretes concedides durant l’any. L’atorgament d’aquestes bestretes, la quantia i les condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.

Per a l’exercici 2021, i per evitar l’impacte negatiu que ha tingut en la recaptació la situació derivada de la COVID-19, que va reduir sensiblement els imports recaptats l’any passat, el total de la bestreta per a cada ajuntament es determina calculant el 75% sobre la totalitat de l’import dels rebuts del padró, i no sobre l’import recaptat. Aquesta modificació del sistema de càlcul incrementa l’import de la bestreta que rebrà cada mes l’ajuntament.  

Mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la COVID, el 2020

La situació excepcional de crisi sanitària, que va esclatar a principis del 2020, va portar l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona a mantenir aturada la recaptació executiva i, per tant, no dictava provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu respecte dels tributs corresponents als ajuntaments que tenen delegada la recaptació. 

A més, i en compliment del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, es van ampliar els terminis de pagament de les liquidacions de tributs.

L’Organisme ha treballat per adaptar l’assistència tècnica a les necessitats de cada govern local, facilitant tots el mitjans perquè els ajuntaments poguessin decidir els seus calendaris fiscals en funció de les seves realitats i necessitats concretes.  

Funcions tributàries per a més de 300 municipis

Actualment l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona realitza funcions de gestió, recaptació i inspecció a 305 municipis de la província de Barcelona. I cal afegir-hi els municipis de Fogars de la Selva, Granollers, Sabadell i Terrassa, els quals únicament han delegat en favor de la Diputació les funcions de gestió i recaptació de les altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Les delegacions per part dels municipis i altres ens públics han estat graduals al llarg dels anys, des que la Diputació va crear l’Organisme, el 1988; el nombre d'oficines creades s'ha anat incrementant any rere any en funció d'aquestes delegacions. Així, l'any 1990 l'ORGT només disposava de 38 oficines, mentre que actualment disposa de 104 oficines i punts d'informació arreu del territori.

0
0
0
s2smodern

 Ja és a la venda el número 108