Accions sense vot

  Molt pocs empresaris i accionistes saben que la llei de societats de capital (articles 98 a 103) permet la creació d’accions i participacions sense dret a vot, tant a les societats anònimes com a les limitades. La utilitat de les mateixes pot ser molt variada, des de facilitar la constitució de quòrums i majories davant la freqüent existència d’accionistes absents, fins a la facilitat d’incorporar capital sense perdre poder polític, passant per la possibilitat de deixar a uns hereus el control de l’empresa sense que la resta siguin econòmicament perjudicats, o de reduir el risc de bloqueig en la presa de decisions.
  Les accions sense vot no poden representar més del 50% del capital social desemborsat, impedint-les, per tant, arribar a controlar la societat. Poden establir-se en la fundació de l’empresa o mitjançant modificació dels estatuts, que pot requerir unes assistències i majories específiques.

  Tenen dret a percebre el mateix dividend que les ordinàries, amb un mínim anual, fix o variable, establert als estatuts socials. En cas de no satisfer-se el dividend mínim, es pagarà durant els cinc anys següents, i les participacions i accions sense vot tindran aquest dret en igualtat de condicions que les ordinàries i conservant, en tot cas, els seus avantatges econòmiques.
  Tenen una sèrie de privilegis. En cas de reducció de capital per pèrdues no queden afectades sinó quan la reducció superi el valor nominal de les restants; i poden adquirir dret de vot. En cas de liquidació cobren abans que els accionistes ordinaris; després que s’hagin satisfet totes els deutes.
  No poden agrupar-se per escollir vocals al consell d’administració. Ni es tindran en compte per a la representació proporcional al mateix.
  Tota modificació estatutària que lesioni els seus drets exigeix el seu acord.
  Tenen dret d’informació i assistència a les juntes, iguals als dels socis ordinàries; no el de votar. En cas que s’activi el seu dret de vot poder fer-lo de forma separada dins de la junta general o en una junta especial Poden associar-se per vetllar de forma conjunta pels seus interessos i drets.
  Tenen el dret d’exercitar les accions de responsabilitat i altres contra els administradors.
  És recomanable tenir en compte la possibilitat d’emetre, o convertir en accions sense vot a les empreses familiars.

  Ja és a la venda el número 143


   

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu