El Gran Penedès ha recuperat el ritme de creixement de l’ocupació aquest 2018

   

  PE 80 l Les tres comarques penedesenques han augmenta el nombre de llocs de treball, tot i que a ritmes desiguals. El Garraf ho ha fet de manera més intensa

  L’ocupació, en el conjunt de Catalunya, torna a recuperar els elevats nivells de creixement dels darrers exercicis. L’any 2017 va finalitzar amb una moderació dels importants ritmes de creixement registrats els trimestres anteriors, però l’inici de 2018 i el segon trimestre confirmen una recuperació del dinamisme en la creació de llocs de treball. L’increment ha estat del 4,4% en el primer trimestre, i del 4,0% en el segon. La recuperació del dinamisme ha estat extensible a les comarques penedesenques, però amb ritmes sensiblement inferiors.

  El Garraf és la cinquena comarca de catalunya més dinàmica en la creació d’ocupació

  En el segon trimestre la comarca que registra el major dinamisme és el Garraf, que creix el 5,8% interanual, establint-se entre les cinc comarques catalanes amb un increment més intens. Concretament es localitzen 38.333 llocs de treball, la xifra més elevada des del segon trimestre de 2008. L’Alt Penedès, amb un increment del 2,7% es queda en una discreta 26a posició, i el Baix Penedès, que creix el 2,4% se situa en la 30a.
  Així doncs, la recuperació del dinamisme en la creació de llocs de treball al Gran Penedès ha agafat embranzida, així ho recull l’Informe de Conjuntura Econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), a partir de les dades del primer semestre de 2018.
  Si analitzem els sectors d’ocupació observem tendències diferents pel que fa a les tres comarques del Gran Penedès.
  Garraf
  Al Garraf, el sector de la Construcció ja no és el més dinàmic en termes d’ocupació (4,4%) com acostumava a passar als darrers trimestres. En canvi, els Serveis s’erigeixen com el motor de l’economia comarcal. Bona part del seu dinamisme s’explica per l’evolució de les Activitats immobiliàries i serveis empresarials. Cal destacar que tots els sectors i subsectors d’activitat analitzats per l’EFGP han registrat un augment de l’ocupació en aquest període. La Indústria deixa enrere el retrocés experimentat l’any 2017 i reprèn la senda positiva, per sobre de la Construcció.

  Els Serveis s’erigeixen com el motor de la creació d’ocupació al Garraf

  Els Serveis acullen 30.867 llocs de treball al Garraf, marcant un nou màxim d’ocupació, i suposen el 80,5% del total de llocs de treball. Durant el primer semestre de 2018 el sector ha accelerat el seu ritme de creixement, fins al 3,5% interanual en el primer trimestre i el 6,1% en el segon, situant-se per sobre del nivell català (4,1%). En total hi ha 1.770 llocs de treball més que fa un any. El teixit empresarial es redueix el 0,7% en el segon trimestre de l’any, 26 establiments menys, el qual es tradueix en un guany de la dimensió mitjana dels establiments.
  Sens dubte, les activitats Immobiliàries i els serveis empresarials s’han convertit en les activitats impulsores de la creació d’ocupació al Garraf. Han trencat la tendència negativa que les va caracteritzar al 2017 accelerant-se fins al 16,0% en el segon trimestre de l’any, molt per sobre del creixement català (5,0%). A més, marca el màxim d’ocupació de tota la sèrie, amb 5.604 llocs de treball, 772 més que l’any anterior, i se situa com la segona comarca catalana més dinàmica del subsector. El creixement es basa en l’augment de la dimensió dels establiments, ja que el nombre total de centres s’ha reduït el 2,5% en el mateix període.
  En el primer trimestre de l’any l’ocupació a l’Hoteleria ha crescut el 7,3% respecte l’any anterior, i en el segon trimestre aquest increment es modera fins el 4,6%, però queda lluny de la frenada que s’ha registrat a Catalunya (1,9%), i se situa en la 8a posició del rànquing comarcal en aquest subsector. Fins i tot, es tracta d’increments superiors als registrats un any abans, 0,9 punts per sobre el segon trimestre. El nombre de llocs de treball és de 6.833, 300 més que l’any 2017.
  Pel que fa a la Indústria, trenca la tendència negativa i recupera dinamisme. El nombre de llocs de treball a la Indústria havia anat a la baixa durant tot el 2017, però el 2018 ha iniciat una recuperació destacada, arribant al 5,0% en el segon trimestre, 1,8 punts per sobre de l’increment a nivell català, situant-se entre les comarques capdavanteres en el creixement del sector (9a.).
  Alt Penedès
  L’Alt Penedès ha finalitzat la primera meitat de l’any amb un total de 38.968 llocs de treball localitzats, més de 1.000 llocs que en el mateix període de l’any 2017.
  El sector de la Construcció accelera el ritme de creixement de l’ocupació, que passa de ser del 3,8% interanual el primer trimestre al 4,1% en el segon, un creixement més marcat que el de 2017 (1,1% i 2,9% respectivament). En tot cas, es tracta d’un dinamisme que encara està per sota del 5,6% del conjunt de Catalunya. Alhora, el teixit empresarial creix tímidament en el segon trimestre (0,6%). El nombre d’habitatges iniciats, mostra per primer cop en els darrers semestres una certa recuperació de l’activitat constructora. En el primer semestre s’inicien 167 habitatges, 130 més que l’any anterior. La xifra d’habitatges acabats, en canvi, va a la baixa, ja que s’han acabat 32 habitatges, 21 menys que el mateix període de 2017 (39,6% menys).

  El Comerç de l’alt penedès s’apropa a nivells d’ocupació anteriors a la crisi

   

  • Llocs de treball el segon trimestre de 2018

  • Font: Informe de Conjuntura Econòmica de la FEGP

  El sector de major dimensió, els Serveis, tanca la primera meitat de l’any amb 22.817 llocs de treball, 698 més que l’any anterior. L’augment ha estat del 3,2%, 0,9 punts per sota del conjunt català (4,1%). Així, el sector modera la tendència de recuperació de l’ocupació, tot i que es manté destacada. El Comerç, el subsector dels Serveis amb major dimensió, registra l’increment més intens (5,1%) i esdevé el principal motor de generació d’ocupació. Altres subsectors amb un dinamisme destacat han estat l’Educació i la Sanitat i serveis socials, que ambdós han crescut el 4,6%. Per contra, el Transport i comunicacions redueix tímidament l’ocupació (-0,5%), i la Mediació financera sembla no tocar fons i cau novament (-9,5%).
  Pel que fa a la Indústria gairebé completa quatre anys de recuperació de l’ocupació. Primer va creixer un 1,6% interanual, i l’1,9% en el segon trimestre. En tots dos casos és un dinamisme menor al d’un any abans (5,0% i 3,0%), i per sota de l’evolució del conjunt de Catalunya (3,2%). El sector compta amb 12.753 llocs de treball, la xifra més elevada des de mitjans de 2009. L’activitat industrial més rellevant, l’Alimentació, begudes i tabac, experimenta una evolució positiva moderada, al créixer el 2,0% el segon trimestre. De la resta d’activitats destaca la fabricació de cautxú i plàstic (7,0%), al paper, edicions i arts gràfiques (4,2%) i a la Indústria química (2,9%).
  Baix Penedès
  Fins al segon trimestre de 2018 el Baix Penedès té 26.487 llocs de treball localitzats, 627 més que l’any anterior, i la xifra de llocs més elevada des del 2008. El Baix Penedès venia d’una dinàmica expansiva pel que fa a les darreres dades però ha alentit el ritme un 2,4%, tot i el repunt del 5,8% del primer trimestre.

  El baix penedès és la cinquena comarca més dinàmica pel que fa al sector de la construcció

  • Taxa de variació interanual dels llocs de treball

  • Font: Informe de Conjuntura Econòmica de la FEGP

  Igual que a l’Alt Penedès, la Construcció és el sector més actiu de la comarca, amb un creixement dels llocs de treball del 4,1% interanual. Ja en el segon trimestre de l’any el sector intensifica el seu creixement, que se situa en el 6,8%, creixent per sobre de com ho fa a Catalunya (5,6%), i amb un ritme similar al d’un any abans (6,5%). El Baix Penedès és la cinquena comarca amb un dinamisme més intens en el sector. S’hi comptabilitzen un total de 4.050 llocs de treball, 130 més que el segon trimestre de 2017.
  La recuperació ocupacional i empresarial del sector no es trasllada en l’activitat constructora residencial, que es manté notablement baixa. En el primer semestre de l’any tant sols hi ha hagut 12 habitatges iniciats, i s’han finalitzat 17; tot i que cal tenir en compte que la comarca encara disposa d’un ampli parc d’habitatge buit, que pot absorbir la demanda que té el territori sense la necessitat d’iniciar obra nova.
  En el sector de la Indústria s’ha produït un destacat increment en el nombre de llocs de treball, al primer semestre, del 6,2% i de forma més moderada, el 3,3% al segon. En total s’hi localitzen 4.050 llocs de treball, el 15,3% de l’ocupació comarcal.
  Entre les activitats industrials amb més rellevància al territori, les més dinàmiques han estat la Metal·lúrgia i productes metàl·lics (4,8%), el Cautxú i plàstic (3,6%) i el Tèxtil, confecció i cuir (2,4%). Tanmateix, l’activitat més important, l’Alimentació, begudes i tabac registra un sensible descens (0,7% menys).
  La part més negativa se l’emporta el sector Serveis que engloba un total de 19.687 llocs de treball en el segon trimestre de 2018, marcant un nou màxim d’ocupació amb 331 llocs més que l’any 2017. Representen el 74,3% dels llocs de treball a la comarca. Respecte a l’any anterior, el sector ha registrat un increment del 5,9% en el primer trimestre, però en el segon aquest impuls es modera fins a un discret 1,7%, molt per sota del conjunt de Catalunya (4,1%).

   El retrocés de l’hoteleria al baix penedès afecta el conjunt de la seva economia

  El principal causant de l’alentiment ha estat el subsector de l’Hoteleria, que pateix un retrocés del 4,7% a l’inici de la temporada d’estiu, i per la seva dimensió arrossega el conjunt del sector. En canvi, altres subsectors veuen com creix l’ocupació de forma significativa, entre els que destaca les activitats Immobiliàries i serveis empresarials, que creix el 9,1%. 
  Al Baix Penedès, el Turisme, la Hoteleria i els Serveis són molt importants per a la seva economia. El fet que hagi punxat en el sector de la hoteleria ha fet que la seva economia s’hagi vist ressentida. Segons David Moreno, consultor d’Actíva Prospect, aquesta punxada en els serveis ha pogut estar provocada per “el clima plujós d’aquest estiu que ha minvat en les reserves dels turistes, la competència amb altres àrees geopolítiques i perquè el Baix Penedès és un comarca on el turisme està molt lligat al turisme intern espanyol el qual ha preferit visitar altres zones per diversos motius”. La realitat del Baix Penedès és molt semblant a la del Garraf, on el turisme i els serveis són primordials en l’economia pel què s’explica la desacceleració del Baix Penedès. Pel que fa a l’Alt Penedès, la clau de la seva economia és la industria i aquesta ha anat mantenint les seves xifres durant els darrers anys.

   Ja és a la venda el número 120

  Subscripció newsletter Penedès Econòmic

  Subscriu-te a la Newsletter del Penedès Econòmic
  i rebràs totes les notícies en un sol correu